STOU Course

Tuesday January 26, 2021 - 02:42

Browse Courses

Courses: All Categories


Course Info: All Courses

ดุษฎีนิพนธ์

 - Enter Course

ชุดวิชาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

Instructor: saritpong - Contact Course Instructor
Access: Private10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 - Enter Course

Instructor: laasvali - Contact Course Instructor
Access: Private11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

 - Enter Course

Instructor: laasvali - Contact Course Instructor
Access: Private11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 - Enter Course

Instructor: laasvali - Contact Course Instructor
Access: Private12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว

 - Enter Course

Instructor: Maetheepat.Jeo - Contact Course Instructor
Access: Private12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

 - Enter Course

Instructor: laaswsom - Contact Course Instructor
Access: Private13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

 - Enter Course

Instructor: laaspsom - Contact Course Instructor
Access: Private13722 การวิจัยและสถิตประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

 - Enter Course

Instructor: laasschu - Contact Course Instructor
Access: Private13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ (รหัสเดิม 13711)

 - Enter Course

Instructor: laasypat - Contact Course Instructor
Access: Private13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ

 - Enter Course

Instructor: laaslmal - Contact Course Instructor
Access: Private16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร

 - Enter Course

Instructor: caaswmon - Contact Course Instructor
Access: Private16354 สื่อโฆษณา

 - Enter Course

Instructor: caasspiy - Contact Course Instructor
Access: Private16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 - Enter Course

Instructor: caaswsuk - Contact Course Instructor
Access: Private20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

 - Enter Course

Instructor: edasmpan - Contact Course Instructor
Access: Private20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

 - Enter Course

การวิเคราะห์และการจัดระบบหลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ป้ญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง edasharu

Instructor: edasharu - Contact Course Instructor
Access: Private20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (รหัสเดิมคือ 20903)

 - Enter Course

20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Methodology) ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยทางการศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยที่มีความเป็นสหวิทยาการ การวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลจากตัวแปรกำกับ การวิจัยศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม การเลือกใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

Instructor: edaspsom - Contact Course Instructor
Access: Private22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

 - Enter Course

Instructor: laastjar - Contact Course Instructor
Access: Private22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา (จากเดิม รหัส 21711)

 - Enter Course

Instructor: edasharu - Contact Course Instructor
Access: Private22744 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

 - Enter Course

Instructor: edasppac - Contact Course Instructor
Access: Private22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิศาสตร์ (ชุดเดิมคือ 22712)

 - Enter Course

ปรัชญาคณิตศาสตร์ ประวัติพัฒนาการของเนื้อหาและวิธีสอนคณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การจัดระบบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นในเรื่องการวางแผนการสอน ทักษะการสร้างคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ในห้องเรียน เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การกำหนดแบบฝึกหัดและการบ้าน เทคนิคการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ การบริหารและการจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดกิจกรรมเสริมทางคณิตศาสตร์ และวิธีแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การวิจัยทางคณิตศาสตร์ แนวโน้มการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

Instructor: edascusa - Contact Course Instructor
Access: Private22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดเดิมคือ 22714)

 - Enter Course

คำอธิบายชุดวิชา ประวัติ ปรัชญา และวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ ความเกี่ยวข้องระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ บทบาทของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสังคม โดยเน้นการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ให้มีความรับผิดชอบ ค่านิยมและคุณธรรม การพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาปัจจัยและหลักการในการพัฒนาหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนการจัดกิจกรรม การจัดสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการประเมินการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของหลักสูตรวิทยาศาสตร์

Instructor: Jurarat.Lia - Contact Course Instructor
Access: Private22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู

 - Enter Course

Instructor: edasctwe - Contact Course Instructor
Access: Private23503 การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา

 - Enter Course

Instructor: edastsut - Contact Course Instructor
Access: Private23911 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

 - Enter Course

Instructor: edasuket - Contact Course Instructor
Access: Private24721 การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ

 - Enter Course

Instructor: edaspsom - Contact Course Instructor
Access: Private24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา

 - Enter Course

Instructor: edasnsun - Contact Course Instructor
Access: Private24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ

 - Enter Course

Instructor: edaspsom - Contact Course Instructor
Access: Private24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

 - Enter Course

Instructor: edaspboo - Contact Course Instructor
Access: Private25703 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา

 - Enter Course

ชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษานี้ประกอบด้วยเนื้อหา 15 หน่วย โดยมีโครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชาเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา ส่วนที่ 2 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา ส่วนที่ 3 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกาษกลุ่มและครอบครัว และส่วนที่ 4 ทักษะที่จำเป็นในการให้การปรึกษา

Instructor: edasnlad - Contact Course Instructor
Access: Private25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (ชุดเดิมคือ 25706 )

 - Enter Course

Instructor: edasmnit - Contact Course Instructor
Access: Private25715 ชุดวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร (ชุดเดิมคือ 25707 )

 - Enter Course

แนวคิดและความสำคัญเกี่ยวกับการแนะแนวในองค์กร จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในองค์กร แนวการจัดและบริหารงานแนะแนวในองค์กร พฤติกรรมบุคคลในองค์กรกับการแนะแนวในองค์กรบริการแนะแนวที่ควรจัดให้กับบุคลากรในองค์กร การให้บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในองค์กร การให้บริการสนเทศในองค์กร การให้บริการปรึกษาในองค์กร การให้บริการจัดวางตัวบุคคลในองค์กร การให้บริการติดตามและประเมินผลในองค์กร การประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่อการแนะแนวในองค์กร การนำผลการวิจัยไปใช้กับงานแนะแนวในองค์กร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการแนะแนวในองค์กร และการพัฒนางานแนะแนวในองค์กร

Instructor: Sukaroon.won - Contact Course Instructor
Access: Private26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 - Enter Course

Instructor: edasssum - Contact Course Instructor
Access: Private26709 สัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 - Enter Course

Instructor: edastnar - Contact Course Instructor
Access: Private27703 การจัดระบบทางการศึกษา(เดิมคือชุด 27711)

 - Enter Course

27703 การจัดระบบทางการศึกษา (System Approach in Education) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบทางการศึกษา หลักการพื้นฐานของการจัดและออกแบบระบบทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ พฤติกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคนิควิธีการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหา หลักการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดขั้นตอน และ โครงสร้าง การกำหนดกิจกรรม การเขียนแบบจำลองระบบ เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการประเมินผลออกแบบระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่ตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดสอบและการประเมินระบบที่พัฒนาขึ้น

Instructor: edastwas - Contact Course Instructor
Access: Private27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 - Enter Course

Instructor: edastwas - Contact Course Instructor
Access: Private27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 - Enter Course

Instructor: edasssun - Contact Course Instructor
Access: Private32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 - Enter Course

Instructor: msascwan - Contact Course Instructor
Access: Private32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

 - Enter Course

Instructor: msasspra - Contact Course Instructor
Access: Private32339 การจัดการการเงิน การตลาดและการผลิต

 - Enter Course

Instructor: uthaiwan.cha - Contact Course Instructor
Access: Private32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

 - Enter Course

Instructor: msastkin - Contact Course Instructor
Access: Private32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

 - Enter Course

Instructor: ladda.vat - Contact Course Instructor
Access: Private32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

 - Enter Course

Instructor: msaspgal - Contact Course Instructor
Access: Private32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

 - Enter Course

Instructor: tapana.chi - Contact Course Instructor
Access: Private32480 การจัดการบริการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 - Enter Course

Instructor: suree.khe - Contact Course Instructor
Access: Private32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 - Enter Course

Instructor: ranee.esi - Contact Course Instructor
Access: Private32724 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน

 - Enter Course

Instructor: msascwan - Contact Course Instructor
Access: Private32731 สัมมนาบัญชีเพื่อการจัดการ

 - Enter Course

Instructor: msasvtun - Contact Course Instructor
Access: Private33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น

 - Enter Course

Instructor: msasbthe - Contact Course Instructor
Access: Private33711 แนวคิด ทฤษฎี และ หลักการรัฐประศาสนศาสตร์ (รหัสเดิมคือ 33701)

 - Enter Course

Instructor: msasbthe - Contact Course Instructor
Access: Private41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

 - Enter Course

Instructor: lwasrvik - Contact Course Instructor
Access: Private41404 กฎหมายแรงงาน

 - Enter Course

Instructor: kitipong.hun - Contact Course Instructor
Access: Private41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

 - Enter Course

Instructor: malee.sur - Contact Course Instructor
Access: Private51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชุดเดิมคือ 51701)

 - Enter Course

Instructor: nsastmuk - Contact Course Instructor
Access: Private51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล

 - Enter Course

Instructor: prem.noi - Contact Course Instructor
Access: Private51795 การศึกษาค้นคว้าทางการพยาบาล

 - Enter Course

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าทางการพยาบาล

Instructor: srinuan.oso - Contact Course Instructor
Access: Private52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

 - Enter Course

Instructor: hsaskpor - Contact Course Instructor
Access: Private53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ (รหัสเดิม 53705)

 - Enter Course

Instructor: hsaspwar - Contact Course Instructor
Access: Private53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน

 - Enter Course

Instructor: hsasvkow - Contact Course Instructor
Access: Private55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 - Enter Course

Instructor: adisak.sum - Contact Course Instructor
Access: Private55318 เวชกรรมแผนไทย2

 - Enter Course

Instructor: hsasbpee - Contact Course Instructor
Access: Private58703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล

 - Enter Course

Instructor: hsaspnit - Contact Course Instructor
Access: Private58704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

 - Enter Course

Instructor: suradej.pra - Contact Course Instructor
Access: Private58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 - Enter Course

Instructor: hsaspnit - Contact Course Instructor
Access: Private58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

 - Enter Course

Instructor: suradej.pra - Contact Course Instructor
Access: Private59705 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 - Enter Course

Instructor: hsasssar - Contact Course Instructor
Access: Private59708 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (59701)

 - Enter Course

Instructor: hsasbpee - Contact Course Instructor
Access: Private59709 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม

 - Enter Course

Instructor: jakkris.siv - Contact Course Instructor
Access: Private59711 ระบบเครื่องมือและการจัดการความเสี่ยงสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 - Enter Course

Instructor: hsasssar - Contact Course Instructor
Access: Private60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

 - Enter Course

Instructor: ecasyakk - Contact Course Instructor
Access: Private60723 เศรษฐศาสตร์การเกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร

 - Enter Course

Instructor: ecassora - Contact Course Instructor
Access: Private71304 ชีวเคมีและจุลวิทยาของอาหาร

 - Enter Course

Instructor: heaspsas - Contact Course Instructor
Access: Private71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ

 - Enter Course

Instructor: heascpar - Contact Course Instructor
Access: Private71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

 - Enter Course

Instructor: heasspra - Contact Course Instructor
Access: Private73723 การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม

 - Enter Course

Instructor: heasssur - Contact Course Instructor
Access: Private73724 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม (ชุดเดิมคือ 73731)

 - Enter Course

Instructor: heasaamp - Contact Course Instructor
Access: Private91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

 - Enter Course

Instructor: uninet88 - Contact Course Instructor
Access: Private91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

 - Enter Course

Instructor: agasssun - Contact Course Instructor
Access: Private91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (และ 91705 เดิม)

 - Enter Course

91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (และ 91705 เดิม) ( Resource Management for Agricultural Extension ) แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร อันประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลเป้าหมายและเทคโนโลยี กระบวนการและเทคนิคการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ วิธีการได้มา การอนุรักษ์ การพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรม

Instructor: agastpar - Contact Course Instructor
Access: Public91725 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (รหัสเดิมคือ 91707)

 - Enter Course

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารและการพัฒนา บทบาท หน้าที่และความสำคัญของการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อการพัฒนาทางส่งเสริมการเกษตร การวางแผนการจัดระบบการบริหาร การผลิตและประยุกต์ใช้การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและแนวโน้มการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทางส่งเสริมการเกษตร

Instructor: uninet88 - Contact Course Instructor
Access: Private91903 สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร

 - Enter Course

Instructor: agasssun - Contact Course Instructor
Access: Private91904 สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 - Enter Course

Instructor: agasksin - Contact Course Instructor
Access: Private95704 สัมมนาการจัดการทรัพยากรการเกษตร

 - Enter Course

Instructor: agascach - Contact Course Instructor
Access: Private95705 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 - Enter Course

Instructor: agasbsuj - Contact Course Instructor
Access: Private95706 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 - Enter Course

Instructor: agaspmon - Contact Course Instructor
Access: Private96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 - Enter Course

Instructor: Piyaporn.nur - Contact Course Instructor
Access: Private96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 - Enter Course

Instructor: kodchakorn.nan - Contact Course Instructor
Access: Private97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้มทางอุตสาหกรรม

 - Enter Course

Instructor: vvayboon.yam - Contact Course Instructor
Access: Private97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

 - Enter Course

Instructor: msastsuw - Contact Course Instructor
Access: Private99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

 - Enter Course

Instructor: stashnut - Contact Course Instructor
Access: Private99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

Instructor: Piyaporn.nur - Contact Course Instructor
Access: Private99703การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

 - Enter Course

Instructor: stasjvip - Contact Course Instructor
Access: Private99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ

 - Enter Course

Instructor: stasjvip - Contact Course Instructor
Access: PrivateDoctoral Students Lounge

 - Enter Course

มุมนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

Instructor: saritpong - Contact Course Instructor
Access: PrivateE-Tutorial for Educational Technology and Communications

 - Enter Course

การพัฒนารูปแบบการสัมมนาเสริมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

Instructor: edaswtaw - Contact Course Instructor
Access: PrivateGrammar for Communication

 - Enter Course

Practice

Instructor: laasssol - Contact Course Instructor
Access: Privateการใช้ภาษาอังกฤษระดับต้น : ไวยากรณ์

 - Enter Course

การใช้ภาษาอังกฤษระดับต้น : ไวยากรณ์ ชุดการสอนชุดนี้สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

Instructor: songsri - Contact Course Instructor
Access: Publicการพัฒนาบุคลิกภาพ

 - Enter Course

ความหมายและหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ

Instructor: etrttvar - Contact Course Instructor
Access: Protectedการพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกล

 - Enter Course

แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (achievement test) ในโครงการวิจัยนี้สร้างขึ้นเพื่อวัดและประเมินผล นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Instructor: laasvali - Contact Course Instructor
Access: Publicการวิจัยการจัดการฐานข้อมูล

 - Enter Course

Instructor: stasjvip - Contact Course Instructor
Access: Publicการสร้างทีมงาน

 - Enter Course

การสร้างทีมงานที่ดีนั้น

Instructor: pornthip - Contact Course Instructor
Access: Protectedการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำทางงานบริการ

 - Enter Course

ชุดการสอนเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำทางงานบริการ ชุดนี้ใช้สำหรับบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์ เท่านั้น

Instructor: uninet88 - Contact Course Instructor
Access: Publicโครงการบริการวิชาการด้านกฎหมายแรงงานแก่สังคม เรื่อง การเลิกจ้างและค่าชดเชย

 - Enter Course

การเลิกจ้างและค่าชดเชย ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ ความหมายการเลิกจ้างและค่าชดเชย ประเภทและอัตราค่าชดเชย การเลิกจ้างที่ได้รับยกเว้นค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง ซึ่งได้แก่ การจ้างที่สิ้นสุดลงตามสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน และการเลิกจ้างเนื่องจากความผิดของลูกจ้าง ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119

Instructor: chaninatl - Contact Course Instructor
Access: Publicโครงการออกแบบและพัฒนา Learning Object Module (LOM)

 - Enter Course

นาย วิไล วรยศ (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน) เป็นผู้ทดลองนำชุดนี้ขึ้นweb เพื่อให้เจ้าของงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

Instructor: edascnua - Contact Course Instructor
Access: Protectedชุดฝึกอบรม e-Training หลักสูตร เทคนิคการบริการเพื่อครองใจประชาชน

 - Enter Course

Instructor: wiyada_w - Contact Course Instructor
Access: Privateชุดฝึกอบรม e-Training หลักสูตร การจัดการเอกสารสำนักงาน

 - Enter Course

Instructor: laasschu - Contact Course Instructor
Access: Privateชุดฝึกอบรม e-Training หลักสูตร การเพ้นท์เสื้อเพื่อการประกอบอาชีพ

 - Enter Course

Instructor: pavinee_fon - Contact Course Instructor
Access: Privateชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์

 - Enter Course

Instructor: edasssun - Contact Course Instructor
Access: Privateชุดฝึกอบรมออนไลน์การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ

 - Enter Course

Instructor: laasvali - Contact Course Instructor
Access: Publicเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative-based learning)

 - Enter Course

Instructor: suwannee.yah - Contact Course Instructor
Access: Privateเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning)

 - Enter Course

โครงการพัฒนาคอร์สแวร์ ภาคกลางตอนบน

Instructor: nuanjid.cha - Contact Course Instructor
Access: Privateแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ (Diagnostic Reading Test)

 - Enter Course

Instructor: laasvali - Contact Course Instructor
Access: Publicภาษาเพื่อการสื่อสาร

 - Enter Course

Instructor: teach06 - Contact Course Instructor
Access: Protectedศูนย์ทดสอบความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

 - Enter Course

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทดสอบความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย

Instructor: edaspsup - Contact Course Instructor
Access: Publicหลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก

 - Enter Course

Instructor: edasopra - Contact Course Instructor
Access: Privateห้องทดสอบความรู้ ศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการ ADAC

 - Enter Course

เพื่อการทดสอบความรู้ตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา

Instructor: edaspsup - Contact Course Instructor
Access: Publicอาหารและโภชนาการ

 - Enter Course

บริการสังคม อาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย 5 module คือ อาหารจากธัญชาติและถั่วเมล็ดแห้ง อาหารจากเนื้อสัตว์ อาหารจากนมและไข่ อาหารจากผักผลไม้ อาหารจากไขมันและน้ำมัน

Instructor: heaslora - Contact Course Instructor
Access: PublicTranslate to: English | Thai
Web site engine's code is copyright ฉ 2001-2007 ATutor. About ATutor.
For guidance on using ATutor see the official ATutor Handbook.