STOU Course

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤศจิกายน , ปี 2020 - เวลา 12 นาฬิกา : 58 นาที

สำรวจรายวิชา

รายวิชา: ไม่จัดหมวด


ข้อมูล: รายวิชาทั้งหมด

32724 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msascwan - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชุดเดิมคือ 51701)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: nsastmuk - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ59711 ระบบเครื่องมือและการจัดการความเสี่ยงสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsasssar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: heasspra - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะGrammar for Communication

 - เข้าสู่วิชา

Practice

ผู้สอน: laasssol - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการพัฒนาบุคลิกภาพ

 - เข้าสู่วิชา

ความหมายและหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ

ผู้สอน: etrttvar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการสร้างทีมงาน

 - เข้าสู่วิชา

การสร้างทีมงานที่ดีนั้น

ผู้สอน: pornthip - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันภาษาเพื่อการสื่อสาร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: teach06 - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.