STOU Course

Saturday October 31, 2020 - 02:44

Browse Courses

Courses: ปริญญาโท


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์


สาขาวิชาศิลปศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ


สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์


สาขาวิชานิติศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Course Info: All Courses

20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

 - Enter Course

Instructor: edasmpan - Contact Course Instructor
Access: Private20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

 - Enter Course

การวิเคราะห์และการจัดระบบหลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ป้ญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง edasharu

Instructor: edasharu - Contact Course Instructor
Access: Private22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา (จากเดิม รหัส 21711)

 - Enter Course

Instructor: edasharu - Contact Course Instructor
Access: Private22744 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

 - Enter Course

Instructor: edasppac - Contact Course Instructor
Access: Private22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิศาสตร์ (ชุดเดิมคือ 22712)

 - Enter Course

ปรัชญาคณิตศาสตร์ ประวัติพัฒนาการของเนื้อหาและวิธีสอนคณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การจัดระบบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นในเรื่องการวางแผนการสอน ทักษะการสร้างคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ในห้องเรียน เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การกำหนดแบบฝึกหัดและการบ้าน เทคนิคการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ การบริหารและการจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดกิจกรรมเสริมทางคณิตศาสตร์ และวิธีแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การวิจัยทางคณิตศาสตร์ แนวโน้มการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

Instructor: edascusa - Contact Course Instructor
Access: Private22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดเดิมคือ 22714)

 - Enter Course

คำอธิบายชุดวิชา ประวัติ ปรัชญา และวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ ความเกี่ยวข้องระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ บทบาทของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสังคม โดยเน้นการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ให้มีความรับผิดชอบ ค่านิยมและคุณธรรม การพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาปัจจัยและหลักการในการพัฒนาหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนการจัดกิจกรรม การจัดสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการประเมินการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของหลักสูตรวิทยาศาสตร์

Instructor: Jurarat.Lia - Contact Course Instructor
Access: Private22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู

 - Enter Course

Instructor: edasctwe - Contact Course Instructor
Access: Private23503 การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา

 - Enter Course

Instructor: edastsut - Contact Course Instructor
Access: Private24721 การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ

 - Enter Course

Instructor: edaspsom - Contact Course Instructor
Access: Private24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ

 - Enter Course

Instructor: edaspsom - Contact Course Instructor
Access: Private24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

 - Enter Course

Instructor: edaspboo - Contact Course Instructor
Access: Private25703 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา

 - Enter Course

ชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษานี้ประกอบด้วยเนื้อหา 15 หน่วย โดยมีโครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชาเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา ส่วนที่ 2 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา ส่วนที่ 3 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกาษกลุ่มและครอบครัว และส่วนที่ 4 ทักษะที่จำเป็นในการให้การปรึกษา

Instructor: edasnlad - Contact Course Instructor
Access: Private25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (ชุดเดิมคือ 25706 )

 - Enter Course

Instructor: edasmnit - Contact Course Instructor
Access: Private25715 ชุดวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร (ชุดเดิมคือ 25707 )

 - Enter Course

แนวคิดและความสำคัญเกี่ยวกับการแนะแนวในองค์กร จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในองค์กร แนวการจัดและบริหารงานแนะแนวในองค์กร พฤติกรรมบุคคลในองค์กรกับการแนะแนวในองค์กรบริการแนะแนวที่ควรจัดให้กับบุคลากรในองค์กร การให้บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในองค์กร การให้บริการสนเทศในองค์กร การให้บริการปรึกษาในองค์กร การให้บริการจัดวางตัวบุคคลในองค์กร การให้บริการติดตามและประเมินผลในองค์กร การประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่อการแนะแนวในองค์กร การนำผลการวิจัยไปใช้กับงานแนะแนวในองค์กร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการแนะแนวในองค์กร และการพัฒนางานแนะแนวในองค์กร

Instructor: Sukaroon.won - Contact Course Instructor
Access: Private26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 - Enter Course

Instructor: edasssum - Contact Course Instructor
Access: Private26709 สัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 - Enter Course

Instructor: edastnar - Contact Course Instructor
Access: Private27703 การจัดระบบทางการศึกษา(เดิมคือชุด 27711)

 - Enter Course

27703 การจัดระบบทางการศึกษา (System Approach in Education) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบทางการศึกษา หลักการพื้นฐานของการจัดและออกแบบระบบทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ พฤติกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคนิควิธีการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหา หลักการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดขั้นตอน และ โครงสร้าง การกำหนดกิจกรรม การเขียนแบบจำลองระบบ เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการประเมินผลออกแบบระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่ตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดสอบและการประเมินระบบที่พัฒนาขึ้น

Instructor: edastwas - Contact Course Instructor
Access: Private27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 - Enter Course

Instructor: edastwas - Contact Course Instructor
Access: Private27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 - Enter Course

Instructor: edasssun - Contact Course Instructor
Access: PrivateE-Tutorial for Educational Technology and Communications

 - Enter Course

การพัฒนารูปแบบการสัมมนาเสริมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

Instructor: edaswtaw - Contact Course Instructor
Access: Privateโครงการออกแบบและพัฒนา Learning Object Module (LOM)

 - Enter Course

นาย วิไล วรยศ (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน) เป็นผู้ทดลองนำชุดนี้ขึ้นweb เพื่อให้เจ้าของงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

Instructor: edascnua - Contact Course Instructor
Access: Protectedชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์

 - Enter Course

Instructor: edasssun - Contact Course Instructor
Access: Private13722 การวิจัยและสถิตประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

 - Enter Course

Instructor: laasschu - Contact Course Instructor
Access: Private13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ (รหัสเดิม 13711)

 - Enter Course

Instructor: laasypat - Contact Course Instructor
Access: Private13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ

 - Enter Course

Instructor: laaslmal - Contact Course Instructor
Access: Private32731 สัมมนาบัญชีเพื่อการจัดการ

 - Enter Course

Instructor: msasvtun - Contact Course Instructor
Access: Private33711 แนวคิด ทฤษฎี และ หลักการรัฐประศาสนศาสตร์ (รหัสเดิมคือ 33701)

 - Enter Course

Instructor: msasbthe - Contact Course Instructor
Access: Private91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (และ 91705 เดิม)

 - Enter Course

91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (และ 91705 เดิม) ( Resource Management for Agricultural Extension ) แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร อันประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลเป้าหมายและเทคโนโลยี กระบวนการและเทคนิคการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ วิธีการได้มา การอนุรักษ์ การพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรม

Instructor: agastpar - Contact Course Instructor
Access: Public91725 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (รหัสเดิมคือ 91707)

 - Enter Course

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารและการพัฒนา บทบาท หน้าที่และความสำคัญของการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อการพัฒนาทางส่งเสริมการเกษตร การวางแผนการจัดระบบการบริหาร การผลิตและประยุกต์ใช้การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและแนวโน้มการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทางส่งเสริมการเกษตร

Instructor: uninet88 - Contact Course Instructor
Access: Private91904 สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 - Enter Course

Instructor: agasksin - Contact Course Instructor
Access: Private95704 สัมมนาการจัดการทรัพยากรการเกษตร

 - Enter Course

Instructor: agascach - Contact Course Instructor
Access: Private95705 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 - Enter Course

Instructor: agasbsuj - Contact Course Instructor
Access: Private95706 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 - Enter Course

Instructor: agaspmon - Contact Course Instructor
Access: Private60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

 - Enter Course

Instructor: ecasyakk - Contact Course Instructor
Access: Private60723 เศรษฐศาสตร์การเกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร

 - Enter Course

Instructor: ecassora - Contact Course Instructor
Access: Private53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ (รหัสเดิม 53705)

 - Enter Course

Instructor: hsaspwar - Contact Course Instructor
Access: Private53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน

 - Enter Course

Instructor: hsasvkow - Contact Course Instructor
Access: Private58703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล

 - Enter Course

Instructor: hsaspnit - Contact Course Instructor
Access: Private58704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

 - Enter Course

Instructor: suradej.pra - Contact Course Instructor
Access: Private58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 - Enter Course

Instructor: hsaspnit - Contact Course Instructor
Access: Private58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

 - Enter Course

Instructor: suradej.pra - Contact Course Instructor
Access: Private59708 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (59701)

 - Enter Course

Instructor: hsasbpee - Contact Course Instructor
Access: Private59709 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม

 - Enter Course

Instructor: jakkris.siv - Contact Course Instructor
Access: Private51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล

 - Enter Course

Instructor: prem.noi - Contact Course Instructor
Access: Private51795 การศึกษาค้นคว้าทางการพยาบาล

 - Enter Course

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าทางการพยาบาล

Instructor: srinuan.oso - Contact Course Instructor
Access: Private73723 การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม

 - Enter Course

Instructor: heasssur - Contact Course Instructor
Access: Private73724 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม (ชุดเดิมคือ 73731)

 - Enter Course

Instructor: heasaamp - Contact Course Instructor
Access: Private41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

 - Enter Course

Instructor: malee.sur - Contact Course Instructor
Access: Private97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้มทางอุตสาหกรรม

 - Enter Course

Instructor: vvayboon.yam - Contact Course Instructor
Access: Private99703การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

 - Enter Course

Instructor: stasjvip - Contact Course Instructor
Access: Private99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ

 - Enter Course

Instructor: stasjvip - Contact Course Instructor
Access: PrivateTranslate to: English | Thai
Web site engine's code is copyright ฉ 2001-2007 ATutor. About ATutor.
For guidance on using ATutor see the official ATutor Handbook.