STOU Course

วันเสาร์ที่ 7 เดือนธันวาคม , ปี 2019 - เวลา 09 นาฬิกา : 32 นาที

สำรวจรายวิชา

รายวิชา: ปริญญาโท


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์


สาขาวิชาศิลปศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ


สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์


สาขาวิชานิติศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข้อมูล: รายวิชาทั้งหมด

20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasmpan - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

 - เข้าสู่วิชา

การวิเคราะห์และการจัดระบบหลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ป้ญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง edasharu

ผู้สอน: edasharu - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา (จากเดิม รหัส 21711)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasharu - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ22744 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasppac - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิศาสตร์ (ชุดเดิมคือ 22712)

 - เข้าสู่วิชา

ปรัชญาคณิตศาสตร์ ประวัติพัฒนาการของเนื้อหาและวิธีสอนคณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การจัดระบบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นในเรื่องการวางแผนการสอน ทักษะการสร้างคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ในห้องเรียน เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การกำหนดแบบฝึกหัดและการบ้าน เทคนิคการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ การบริหารและการจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดกิจกรรมเสริมทางคณิตศาสตร์ และวิธีแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การวิจัยทางคณิตศาสตร์ แนวโน้มการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ผู้สอน: edascusa - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดเดิมคือ 22714)

 - เข้าสู่วิชา

คำอธิบายชุดวิชา ประวัติ ปรัชญา และวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ ความเกี่ยวข้องระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ บทบาทของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสังคม โดยเน้นการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ให้มีความรับผิดชอบ ค่านิยมและคุณธรรม การพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาปัจจัยและหลักการในการพัฒนาหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนการจัดกิจกรรม การจัดสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการประเมินการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของหลักสูตรวิทยาศาสตร์

ผู้สอน: Jurarat.Lia - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasctwe - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ23503 การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edastsut - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ24721 การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edaspsom - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edaspsom - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edaspboo - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ25703 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา

 - เข้าสู่วิชา

ชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษานี้ประกอบด้วยเนื้อหา 15 หน่วย โดยมีโครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชาเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา ส่วนที่ 2 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา ส่วนที่ 3 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกาษกลุ่มและครอบครัว และส่วนที่ 4 ทักษะที่จำเป็นในการให้การปรึกษา

ผู้สอน: edasnlad - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (ชุดเดิมคือ 25706 )

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasmnit - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ25715 ชุดวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร (ชุดเดิมคือ 25707 )

 - เข้าสู่วิชา

แนวคิดและความสำคัญเกี่ยวกับการแนะแนวในองค์กร จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในองค์กร แนวการจัดและบริหารงานแนะแนวในองค์กร พฤติกรรมบุคคลในองค์กรกับการแนะแนวในองค์กรบริการแนะแนวที่ควรจัดให้กับบุคลากรในองค์กร การให้บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในองค์กร การให้บริการสนเทศในองค์กร การให้บริการปรึกษาในองค์กร การให้บริการจัดวางตัวบุคคลในองค์กร การให้บริการติดตามและประเมินผลในองค์กร การประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่อการแนะแนวในองค์กร การนำผลการวิจัยไปใช้กับงานแนะแนวในองค์กร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการแนะแนวในองค์กร และการพัฒนางานแนะแนวในองค์กร

ผู้สอน: Sukaroon.won - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasssum - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ26709 สัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edastnar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ27703 การจัดระบบทางการศึกษา(เดิมคือชุด 27711)

 - เข้าสู่วิชา

27703 การจัดระบบทางการศึกษา (System Approach in Education) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบทางการศึกษา หลักการพื้นฐานของการจัดและออกแบบระบบทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ พฤติกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคนิควิธีการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหา หลักการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดขั้นตอน และ โครงสร้าง การกำหนดกิจกรรม การเขียนแบบจำลองระบบ เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการประเมินผลออกแบบระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่ตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดสอบและการประเมินระบบที่พัฒนาขึ้น

ผู้สอน: edastwas - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edastwas - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasssun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะE-Tutorial for Educational Technology and Communications

 - เข้าสู่วิชา

การพัฒนารูปแบบการสัมมนาเสริมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ผู้สอน: edaswtaw - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะโครงการออกแบบและพัฒนา Learning Object Module (LOM)

 - เข้าสู่วิชา

นาย วิไล วรยศ (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน) เป็นผู้ทดลองนำชุดนี้ขึ้นweb เพื่อให้เจ้าของงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

ผู้สอน: edascnua - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasssun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ13722 การวิจัยและสถิตประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasschu - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ (รหัสเดิม 13711)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasypat - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laaslmal - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32731 สัมมนาบัญชีเพื่อการจัดการ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msasvtun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ33711 แนวคิด ทฤษฎี และ หลักการรัฐประศาสนศาสตร์ (รหัสเดิมคือ 33701)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msasbthe - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (และ 91705 เดิม)

 - เข้าสู่วิชา

91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (และ 91705 เดิม) ( Resource Management for Agricultural Extension ) แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร อันประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลเป้าหมายและเทคโนโลยี กระบวนการและเทคนิคการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ วิธีการได้มา การอนุรักษ์ การพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรม

ผู้สอน: agastpar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผย91725 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (รหัสเดิมคือ 91707)

 - เข้าสู่วิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารและการพัฒนา บทบาท หน้าที่และความสำคัญของการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อการพัฒนาทางส่งเสริมการเกษตร การวางแผนการจัดระบบการบริหาร การผลิตและประยุกต์ใช้การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและแนวโน้มการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทางส่งเสริมการเกษตร

ผู้สอน: uninet88 - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ91904 สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: agasksin - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ95704 สัมมนาการจัดการทรัพยากรการเกษตร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: agascach - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ95705 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: agasbsuj - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ95706 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: agaspmon - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: ecasyakk - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ60723 เศรษฐศาสตร์การเกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: ecassora - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ (รหัสเดิม 53705)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsaspwar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsasvkow - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ58703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsaspnit - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ58704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: suradej.pra - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsaspnit - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: suradej.pra - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ59708 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (59701)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsasbpee - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ59709 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: jakkris.siv - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: prem.noi - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ51795 การศึกษาค้นคว้าทางการพยาบาล

 - เข้าสู่วิชา

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าทางการพยาบาล

ผู้สอน: srinuan.oso - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ73723 การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: heasssur - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ73724 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม (ชุดเดิมคือ 73731)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: heasaamp - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: malee.sur - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้มทางอุตสาหกรรม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: vvayboon.yam - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ99703การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: stasjvip - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: stasjvip - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.