STOU Course

วันเสาร์ที่ 7 เดือนธันวาคม , ปี 2019 - เวลา 09 นาฬิกา : 20 นาที

สำรวจรายวิชา

รายวิชา: ปริญญาโท


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์


สาขาวิชาศิลปศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ


สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์


สาขาวิชานิติศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข้อมูล: 20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

 - เข้าสู่วิชา

การวิเคราะห์และการจัดระบบหลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ป้ญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง edasharu

ผู้สอน: edasharu - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.