STOU Course

วันเสาร์ที่ 7 เดือนธันวาคม , ปี 2019 - เวลา 09 นาฬิกา : 18 นาที

สำรวจรายวิชา

รายวิชา: ปริญญาโท


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์


สาขาวิชาศิลปศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ


สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์


สาขาวิชานิติศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข้อมูล: 22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดเดิมคือ 22714)

22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดเดิมคือ 22714)

 - เข้าสู่วิชา

คำอธิบายชุดวิชา ประวัติ ปรัชญา และวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ ความเกี่ยวข้องระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ บทบาทของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสังคม โดยเน้นการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ให้มีความรับผิดชอบ ค่านิยมและคุณธรรม การพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาปัจจัยและหลักการในการพัฒนาหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนการจัดกิจกรรม การจัดสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการประเมินการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของหลักสูตรวิทยาศาสตร์

ผู้สอน: Jurarat.Lia - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.