STOU Course

วันศุกร์ที่ 6 เดือนธันวาคม , ปี 2019 - เวลา 20 นาฬิกา : 40 นาที

สำรวจรายวิชา

รายวิชา: ปริญญาโท


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์


สาขาวิชาศิลปศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ


สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์


สาขาวิชานิติศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข้อมูล: 91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (และ 91705 เดิม)

91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (และ 91705 เดิม)

 - เข้าสู่วิชา

91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (และ 91705 เดิม) ( Resource Management for Agricultural Extension ) แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร อันประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลเป้าหมายและเทคโนโลยี กระบวนการและเทคนิคการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ วิธีการได้มา การอนุรักษ์ การพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรม

ผู้สอน: agastpar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.