STOU Course

วันเสาร์ที่ 7 เดือนธันวาคม , ปี 2019 - เวลา 09 นาฬิกา : 16 นาที

สำรวจรายวิชา

รายวิชา: ปริญญาโท


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์


สาขาวิชาศิลปศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ


สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์


สาขาวิชานิติศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข้อมูล: 25703 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา

25703 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา

 - เข้าสู่วิชา

ชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษานี้ประกอบด้วยเนื้อหา 15 หน่วย โดยมีโครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชาเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา ส่วนที่ 2 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา ส่วนที่ 3 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกาษกลุ่มและครอบครัว และส่วนที่ 4 ทักษะที่จำเป็นในการให้การปรึกษา

ผู้สอน: edasnlad - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.