STOU Course

วันศุกร์ที่ 6 เดือนธันวาคม , ปี 2019 - เวลา 20 นาฬิกา : 37 นาที

สำรวจรายวิชา

รายวิชา: ปริญญาโท


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์


สาขาวิชาศิลปศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ


สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์


สาขาวิชานิติศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข้อมูล: 27703 การจัดระบบทางการศึกษา(เดิมคือชุด 27711)

27703 การจัดระบบทางการศึกษา(เดิมคือชุด 27711)

 - เข้าสู่วิชา

27703 การจัดระบบทางการศึกษา (System Approach in Education) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบทางการศึกษา หลักการพื้นฐานของการจัดและออกแบบระบบทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ พฤติกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคนิควิธีการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหา หลักการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดขั้นตอน และ โครงสร้าง การกำหนดกิจกรรม การเขียนแบบจำลองระบบ เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการประเมินผลออกแบบระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่ตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดสอบและการประเมินระบบที่พัฒนาขึ้น

ผู้สอน: edastwas - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.