STOU Course

วันเสาร์ที่ 7 เดือนธันวาคม , ปี 2019 - เวลา 09 นาฬิกา : 06 นาที

สำรวจรายวิชา

รายวิชา: ปริญญาโท


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์


สาขาวิชาศิลปศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ


สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ


สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์


สาขาวิชานิติศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ข้อมูล: 25715 ชุดวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร (ชุดเดิมคือ 25707 )

25715 ชุดวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร (ชุดเดิมคือ 25707 )

 - เข้าสู่วิชา

แนวคิดและความสำคัญเกี่ยวกับการแนะแนวในองค์กร จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในองค์กร แนวการจัดและบริหารงานแนะแนวในองค์กร พฤติกรรมบุคคลในองค์กรกับการแนะแนวในองค์กรบริการแนะแนวที่ควรจัดให้กับบุคลากรในองค์กร การให้บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในองค์กร การให้บริการสนเทศในองค์กร การให้บริการปรึกษาในองค์กร การให้บริการจัดวางตัวบุคคลในองค์กร การให้บริการติดตามและประเมินผลในองค์กร การประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่อการแนะแนวในองค์กร การนำผลการวิจัยไปใช้กับงานแนะแนวในองค์กร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการแนะแนวในองค์กร และการพัฒนางานแนะแนวในองค์กร

ผู้สอน: Sukaroon.won - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.