STOU Course

วันเสาร์ที่ 7 เดือนธันวาคม , ปี 2019 - เวลา 09 นาฬิกา : 32 นาที

สำรวจรายวิชา

รายวิชา: ปริญญาตรี


สาขาวิชาศิลปศาสตร์


สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์


สาขาวิชาศึกษาศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาการจัดการ


สาขาวิชาวิทยาศาสต์สุขภาพ


สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์


สาขาวิชานิเทศศาสตร์


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สาขานิติศาสตร์


ข้อมูล: รายวิชาทั้งหมด

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasvali - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasvali - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasvali - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: Maetheepat.Jeo - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laaswsom - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laaspsom - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laastjar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: uninet88 - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: agasssun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasnsun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msascwan - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msasspra - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32339 การจัดการการเงิน การตลาดและการผลิต

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: uthaiwan.cha - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msastkin - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: ladda.vat - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msaspgal - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: tapana.chi - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32480 การจัดการบริการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: suree.khe - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: ranee.esi - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msasbthe - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsaskpor - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: adisak.sum - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ55318 เวชกรรมแผนไทย2

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsasbpee - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ59705 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsasssar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ71304 ชีวเคมีและจุลวิทยาของอาหาร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: heaspsas - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: heascpar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: caaswmon - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ16354 สื่อโฆษณา

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: caasspiy - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: caaswsuk - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: Piyaporn.nur - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: kodchakorn.nan - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msastsuw - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: stashnut - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: Piyaporn.nur - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: lwasrvik - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ41404 กฎหมายแรงงาน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: kitipong.hun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.