STOU Course

Saturday October 31, 2020 - 02:32

Browse Courses

Course Info: All Courses

ดุษฎีนิพนธ์

 - Enter Course

ชุดวิชาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

Instructor: saritpong - Contact Course Instructor
Access: Private20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (รหัสเดิมคือ 20903)

 - Enter Course

20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Methodology) ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยทางการศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยที่มีความเป็นสหวิทยาการ การวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลจากตัวแปรกำกับ การวิจัยศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม การเลือกใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

Instructor: edaspsom - Contact Course Instructor
Access: Private23911 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

 - Enter Course

Instructor: edasuket - Contact Course Instructor
Access: PrivateDoctoral Students Lounge

 - Enter Course

มุมนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

Instructor: saritpong - Contact Course Instructor
Access: Private91903 สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร

 - Enter Course

Instructor: agasssun - Contact Course Instructor
Access: PrivateTranslate to: English | Thai
Web site engine's code is copyright ฉ 2001-2007 ATutor. About ATutor.
For guidance on using ATutor see the official ATutor Handbook.