STOU Course

วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤศจิกายน , ปี 2020 - เวลา 14 นาฬิกา : 29 นาที

สำรวจรายวิชา

ข้อมูล: รายวิชาทั้งหมด

ดุษฎีนิพนธ์

 - เข้าสู่วิชา

ชุดวิชาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ผู้สอน: saritpong - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (รหัสเดิมคือ 20903)

 - เข้าสู่วิชา

20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Methodology) ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยทางการศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยที่มีความเป็นสหวิทยาการ การวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลจากตัวแปรกำกับ การวิจัยศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม การเลือกใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ผู้สอน: edaspsom - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ23911 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasuket - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะDoctoral Students Lounge

 - เข้าสู่วิชา

มุมนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ผู้สอน: saritpong - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ91903 สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: agasssun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.