STOU Course

Saturday October 31, 2020 - 02:58

Browse Courses

Courses: บริการสังคม


Course Info: All Courses

การใช้ภาษาอังกฤษระดับต้น : ไวยากรณ์

 - Enter Course

การใช้ภาษาอังกฤษระดับต้น : ไวยากรณ์ ชุดการสอนชุดนี้สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

Instructor: songsri - Contact Course Instructor
Access: Publicการพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกล

 - Enter Course

แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (achievement test) ในโครงการวิจัยนี้สร้างขึ้นเพื่อวัดและประเมินผล นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Instructor: laasvali - Contact Course Instructor
Access: Publicการวิจัยการจัดการฐานข้อมูล

 - Enter Course

Instructor: stasjvip - Contact Course Instructor
Access: Publicการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำทางงานบริการ

 - Enter Course

ชุดการสอนเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำทางงานบริการ ชุดนี้ใช้สำหรับบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์ เท่านั้น

Instructor: uninet88 - Contact Course Instructor
Access: Publicโครงการบริการวิชาการด้านกฎหมายแรงงานแก่สังคม เรื่อง การเลิกจ้างและค่าชดเชย

 - Enter Course

การเลิกจ้างและค่าชดเชย ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ ความหมายการเลิกจ้างและค่าชดเชย ประเภทและอัตราค่าชดเชย การเลิกจ้างที่ได้รับยกเว้นค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง ซึ่งได้แก่ การจ้างที่สิ้นสุดลงตามสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน และการเลิกจ้างเนื่องจากความผิดของลูกจ้าง ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119

Instructor: chaninatl - Contact Course Instructor
Access: Publicชุดฝึกอบรมออนไลน์การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ

 - Enter Course

Instructor: laasvali - Contact Course Instructor
Access: Publicแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ (Diagnostic Reading Test)

 - Enter Course

Instructor: laasvali - Contact Course Instructor
Access: Publicศูนย์ทดสอบความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

 - Enter Course

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทดสอบความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย

Instructor: edaspsup - Contact Course Instructor
Access: Publicห้องทดสอบความรู้ ศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการ ADAC

 - Enter Course

เพื่อการทดสอบความรู้ตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา

Instructor: edaspsup - Contact Course Instructor
Access: Publicอาหารและโภชนาการ

 - Enter Course

บริการสังคม อาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย 5 module คือ อาหารจากธัญชาติและถั่วเมล็ดแห้ง อาหารจากเนื้อสัตว์ อาหารจากนมและไข่ อาหารจากผักผลไม้ อาหารจากไขมันและน้ำมัน

Instructor: heaslora - Contact Course Instructor
Access: PublicTranslate to: English | Thai
Web site engine's code is copyright ฉ 2001-2007 ATutor. About ATutor.
For guidance on using ATutor see the official ATutor Handbook.