STOU Course

วันอังคารที่ 20 เดือนสิงหาคม , ปี 2019 - เวลา 18 นาฬิกา : 41 นาที

สำรวจรายวิชา

รายวิชา: บริการสังคม


ข้อมูล: รายวิชาทั้งหมด

การใช้ภาษาอังกฤษระดับต้น : ไวยากรณ์

 - เข้าสู่วิชา

การใช้ภาษาอังกฤษระดับต้น : ไวยากรณ์ ชุดการสอนชุดนี้สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผู้สอน: songsri - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผย



การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกล

 - เข้าสู่วิชา

แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (achievement test) ในโครงการวิจัยนี้สร้างขึ้นเพื่อวัดและประเมินผล นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน: laasvali - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผย



การวิจัยการจัดการฐานข้อมูล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: stasjvip - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผย



การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำทางงานบริการ

 - เข้าสู่วิชา

ชุดการสอนเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำทางงานบริการ ชุดนี้ใช้สำหรับบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์ เท่านั้น

ผู้สอน: uninet88 - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผย



โครงการบริการวิชาการด้านกฎหมายแรงงานแก่สังคม เรื่อง การเลิกจ้างและค่าชดเชย

 - เข้าสู่วิชา

การเลิกจ้างและค่าชดเชย ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ ความหมายการเลิกจ้างและค่าชดเชย ประเภทและอัตราค่าชดเชย การเลิกจ้างที่ได้รับยกเว้นค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง ซึ่งได้แก่ การจ้างที่สิ้นสุดลงตามสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน และการเลิกจ้างเนื่องจากความผิดของลูกจ้าง ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119

ผู้สอน: chaninatl - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผย



ชุดฝึกอบรมออนไลน์การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasvali - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผย



แบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ (Diagnostic Reading Test)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasvali - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผย



ศูนย์ทดสอบความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

 - เข้าสู่วิชา

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทดสอบความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย

ผู้สอน: edaspsup - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผย



ห้องทดสอบความรู้ ศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการ ADAC

 - เข้าสู่วิชา

เพื่อการทดสอบความรู้ตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้สอน: edaspsup - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผย



อาหารและโภชนาการ

 - เข้าสู่วิชา

บริการสังคม อาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย 5 module คือ อาหารจากธัญชาติและถั่วเมล็ดแห้ง อาหารจากเนื้อสัตว์ อาหารจากนมและไข่ อาหารจากผักผลไม้ อาหารจากไขมันและน้ำมัน

ผู้สอน: heaslora - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผย







แปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.