STOU Course

วันอาทิตย์ที่ 9 เดือนสิงหาคม , ปี 2020 - เวลา 00 นาฬิกา : 46 นาที

สำรวจรายวิชา

ข้อมูล: รายวิชาทั้งหมด

เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative-based learning)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: suwannee.yah - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning)

 - เข้าสู่วิชา

โครงการพัฒนาคอร์สแวร์ ภาคกลางตอนบน

ผู้สอน: nuanjid.cha - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.