STOU Course

วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม , ปี 2020 - เวลา 14 นาฬิกา : 58 นาที

สำรวจรายวิชา

รายวิชา: หลักสูตรทั้งหมด


ข้อมูล: รายวิชาทั้งหมด

ดุษฎีนิพนธ์

 - เข้าสู่วิชา

ชุดวิชาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ผู้สอน: saritpong - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasvali - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasvali - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasvali - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: Maetheepat.Jeo - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ12409 ประสบการณ์ไทยคดีศึกษา

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laaswsom - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laaspsom - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ13722 การวิจัยและสถิตประยุกต์ทางสารสนเทศศาสตร์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasschu - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ13731 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ (รหัสเดิม 13711)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasypat - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ13733 ผู้ใช้และการบริการสารสนเทศ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laaslmal - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: caaswmon - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ16354 สื่อโฆษณา

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: caasspiy - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: caaswsuk - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ20796 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasmpan - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ20799 ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน

 - เข้าสู่วิชา

การวิเคราะห์และการจัดระบบหลักสูตรและการสอน การบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีทัศนคติที่ต่อวิชาชีพ การส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำในวิชาชีพ การสร้างเสริมมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ การพัฒนาทักษะการแก้ป้ญหาทางวิชาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง edasharu

ผู้สอน: edasharu - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (รหัสเดิมคือ 20903)

 - เข้าสู่วิชา

20905 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Methodology) ระเบียบวิธีและกระบวนการวิจัยทางการศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยที่มีความเป็นสหวิทยาการ การวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงนโยบาย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลปฏิสัมพันธ์และอิทธิพลจากตัวแปรกำกับ การวิจัยศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความตรงของโมเดล การวิเคราะห์ตัวแปรพหุนาม การเลือกใช้สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ผู้สอน: edaspsom - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ22222 การอ่านภาษาอังกฤษ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laastjar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ22740 หลักการและแนวคิดทางการปฐมวัยศึกษา (จากเดิม รหัส 21711)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasharu - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ22744 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasppac - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ22750 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาคณิศาสตร์ (ชุดเดิมคือ 22712)

 - เข้าสู่วิชา

ปรัชญาคณิตศาสตร์ ประวัติพัฒนาการของเนื้อหาและวิธีสอนคณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การจัดระบบการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นในเรื่องการวางแผนการสอน ทักษะการสร้างคำถามเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ ในห้องเรียน เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ การกำหนดแบบฝึกหัดและการบ้าน เทคนิคการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ การบริหารและการจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดกิจกรรมเสริมทางคณิตศาสตร์ และวิธีแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การวิจัยทางคณิตศาสตร์ แนวโน้มการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ผู้สอน: edascusa - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ22758 สารัตถะและวิทยวิธีทางวิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดเดิมคือ 22714)

 - เข้าสู่วิชา

คำอธิบายชุดวิชา ประวัติ ปรัชญา และวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ ความเกี่ยวข้องระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์ บทบาทของวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสังคม โดยเน้นการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ให้มีความรับผิดชอบ ค่านิยมและคุณธรรม การพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาปัจจัยและหลักการในการพัฒนาหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์ วิธีการสอนการจัดกิจกรรม การจัดสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการประเมินการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ การศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของหลักสูตรวิทยาศาสตร์

ผู้สอน: Jurarat.Lia - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ22760 ฟิสิกส์และดาราศาสตร์สำหรับครู

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasctwe - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ23503 การจัดและการบริหารองค์การทางการศึกษา

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edastsut - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ23911 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasuket - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ24721 การประเมินนโยบายแผนงานและโครงการ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edaspsom - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ24727 สัมมนาการประเมินการศึกษา

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasnsun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ24728 การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edaspsom - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ24729 การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edaspboo - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ25703 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา

 - เข้าสู่วิชา

ชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษานี้ประกอบด้วยเนื้อหา 15 หน่วย โดยมีโครงสร้างเนื้อหาของชุดวิชาเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา ส่วนที่ 2 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกษา ส่วนที่ 3 ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการให้การปรึกาษกลุ่มและครอบครัว และส่วนที่ 4 ทักษะที่จำเป็นในการให้การปรึกษา

ผู้สอน: edasnlad - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (ชุดเดิมคือ 25706 )

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasmnit - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ25715 ชุดวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาในองค์กร (ชุดเดิมคือ 25707 )

 - เข้าสู่วิชา

แนวคิดและความสำคัญเกี่ยวกับการแนะแนวในองค์กร จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในองค์กร แนวการจัดและบริหารงานแนะแนวในองค์กร พฤติกรรมบุคคลในองค์กรกับการแนะแนวในองค์กรบริการแนะแนวที่ควรจัดให้กับบุคลากรในองค์กร การให้บริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในองค์กร การให้บริการสนเทศในองค์กร การให้บริการปรึกษาในองค์กร การให้บริการจัดวางตัวบุคคลในองค์กร การให้บริการติดตามและประเมินผลในองค์กร การประชาสัมพันธ์และประสานงานเพื่อการแนะแนวในองค์กร การนำผลการวิจัยไปใช้กับงานแนะแนวในองค์กร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการแนะแนวในองค์กร และการพัฒนางานแนะแนวในองค์กร

ผู้สอน: Sukaroon.won - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ26708 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasssum - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ26709 สัมมนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edastnar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ27703 การจัดระบบทางการศึกษา(เดิมคือชุด 27711)

 - เข้าสู่วิชา

27703 การจัดระบบทางการศึกษา (System Approach in Education) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบทางการศึกษา หลักการพื้นฐานของการจัดและออกแบบระบบทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ พฤติกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคนิควิธีการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหา หลักการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดขั้นตอน และ โครงสร้าง การกำหนดกิจกรรม การเขียนแบบจำลองระบบ เทคนิคการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการประเมินผลออกแบบระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรมและการเผยแพร่ตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดสอบและการประเมินระบบที่พัฒนาขึ้น

ผู้สอน: edastwas - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ27704 สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edastwas - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ27705 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasssun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msascwan - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msasspra - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32339 การจัดการการเงิน การตลาดและการผลิต

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: uthaiwan.cha - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msastkin - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32435 ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: ladda.vat - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32456 ประสบการณ์วิชาชีพการเงิน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msaspgal - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32458 วาณิชธนกิจและนวัตกรรมทางการเงิน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: tapana.chi - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32480 การจัดการบริการห้องพักและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: suree.khe - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32481 ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: ranee.esi - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32724 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msascwan - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ32731 สัมมนาบัญชีเพื่อการจัดการ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msasvtun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msasbthe - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ33711 แนวคิด ทฤษฎี และ หลักการรัฐประศาสนศาสตร์ (รหัสเดิมคือ 33701)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msasbthe - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: lwasrvik - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ41404 กฎหมายแรงงาน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: kitipong.hun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ41706 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: malee.sur - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ51707 การวิจัยทางการพยาบาล สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชุดเดิมคือ 51701)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: nsastmuk - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ51709 การบริหารระบบบริการการพยาบาล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: prem.noi - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ51795 การศึกษาค้นคว้าทางการพยาบาล

 - เข้าสู่วิชา

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าทางการพยาบาล

ผู้สอน: srinuan.oso - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsaskpor - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ53708 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพ (รหัสเดิม 53705)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsaspwar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ53711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการวิเคราะห์ทางการเงิน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsasvkow - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ55316 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: adisak.sum - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ55318 เวชกรรมแผนไทย2

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsasbpee - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ58703 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsaspnit - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ58704 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: suradej.pra - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ58710 การจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsaspnit - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ58711 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: suradej.pra - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ59705 สัมมนาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsasssar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ59708 การจัดการคุณภาพน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม (59701)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsasbpee - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ59709 การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: jakkris.siv - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ59711 ระบบเครื่องมือและการจัดการความเสี่ยงสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: hsasssar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: ecasyakk - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ60723 เศรษฐศาสตร์การเกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: ecassora - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ71304 ชีวเคมีและจุลวิทยาของอาหาร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: heaspsas - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: heascpar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: heasspra - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ73723 การวิจัยเพื่อการพัฒนาครอบครัวและสังคม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: heasssur - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ73724 สัมมนาประเด็นการพัฒนาครอบครัวและสังคม (ชุดเดิมคือ 73731)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: heasaamp - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: uninet88 - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ91418 ประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมการเกษตร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: agasssun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (และ 91705 เดิม)

 - เข้าสู่วิชา

91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร (และ 91705 เดิม) ( Resource Management for Agricultural Extension ) แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตร อันประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลเป้าหมายและเทคโนโลยี กระบวนการและเทคนิคการจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ วิธีการได้มา การอนุรักษ์ การพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการให้การศึกษาและฝึกอบรม

ผู้สอน: agastpar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผย91725 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (รหัสเดิมคือ 91707)

 - เข้าสู่วิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารและการพัฒนา บทบาท หน้าที่และความสำคัญของการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่มีต่อการพัฒนาทางส่งเสริมการเกษตร การวางแผนการจัดระบบการบริหาร การผลิตและประยุกต์ใช้การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร ปัญหาและแนวโน้มการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทางส่งเสริมการเกษตร

ผู้สอน: uninet88 - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ91903 สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางส่งเสริมการเกษตร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: agasssun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ91904 สัมมนาขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: agasksin - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ95704 สัมมนาการจัดการทรัพยากรการเกษตร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: agascach - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ95705 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: agasbsuj - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ95706 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: agaspmon - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: Piyaporn.nur - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: kodchakorn.nan - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์แนวโน้มทางอุตสาหกรรม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: vvayboon.yam - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: msastsuw - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: stashnut - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: Piyaporn.nur - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ99703การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: stasjvip - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ99704 คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล และธุรกิจอัจฉริยะ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: stasjvip - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะDoctoral Students Lounge

 - เข้าสู่วิชา

มุมนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ผู้สอน: saritpong - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะE-Tutorial for Educational Technology and Communications

 - เข้าสู่วิชา

การพัฒนารูปแบบการสัมมนาเสริมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ผู้สอน: edaswtaw - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะGrammar for Communication

 - เข้าสู่วิชา

Practice

ผู้สอน: laasssol - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษระดับต้น : ไวยากรณ์

 - เข้าสู่วิชา

การใช้ภาษาอังกฤษระดับต้น : ไวยากรณ์ ชุดการสอนชุดนี้สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผู้สอน: songsri - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการพัฒนาบุคลิกภาพ

 - เข้าสู่วิชา

ความหมายและหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ

ผู้สอน: etrttvar - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบการศึกษาทางไกล

 - เข้าสู่วิชา

แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (achievement test) ในโครงการวิจัยนี้สร้างขึ้นเพื่อวัดและประเมินผล นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน: laasvali - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการวิจัยการจัดการฐานข้อมูล

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: stasjvip - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการสร้างทีมงาน

 - เข้าสู่วิชา

การสร้างทีมงานที่ดีนั้น

ผู้สอน: pornthip - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำทางงานบริการ

 - เข้าสู่วิชา

ชุดการสอนเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพผู้นำทางงานบริการ ชุดนี้ใช้สำหรับบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ. ทั้ง 10 ศูนย์ เท่านั้น

ผู้สอน: uninet88 - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยโครงการบริการวิชาการด้านกฎหมายแรงงานแก่สังคม เรื่อง การเลิกจ้างและค่าชดเชย

 - เข้าสู่วิชา

การเลิกจ้างและค่าชดเชย ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ส่วน คือ ความหมายการเลิกจ้างและค่าชดเชย ประเภทและอัตราค่าชดเชย การเลิกจ้างที่ได้รับยกเว้นค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง ซึ่งได้แก่ การจ้างที่สิ้นสุดลงตามสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน และการเลิกจ้างเนื่องจากความผิดของลูกจ้าง ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119

ผู้สอน: chaninatl - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยโครงการออกแบบและพัฒนา Learning Object Module (LOM)

 - เข้าสู่วิชา

นาย วิไล วรยศ (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน) เป็นผู้ทดลองนำชุดนี้ขึ้นweb เพื่อให้เจ้าของงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

ผู้สอน: edascnua - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันชุดฝึกอบรม e-Training หลักสูตร เทคนิคการบริการเพื่อครองใจประชาชน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: wiyada_w - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะชุดฝึกอบรม e-Training หลักสูตร การจัดการเอกสารสำนักงาน

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasschu - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะชุดฝึกอบรม e-Training หลักสูตร การเพ้นท์เสื้อเพื่อการประกอบอาชีพ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: pavinee_fon - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง หลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasssun - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะชุดฝึกอบรมออนไลน์การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasvali - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative-based learning)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: suwannee.yah - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based learning)

 - เข้าสู่วิชา

โครงการพัฒนาคอร์สแวร์ ภาคกลางตอนบน

ผู้สอน: nuanjid.cha - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะแบบทดสอบวินิจฉัยความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ (Diagnostic Reading Test)

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: laasvali - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยภาษาเพื่อการสื่อสาร

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: teach06 - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันศูนย์ทดสอบความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

 - เข้าสู่วิชา

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทดสอบความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย

ผู้สอน: edaspsup - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยหลักสูตรการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก

 - เข้าสู่วิชา

ผู้สอน: edasopra - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะห้องทดสอบความรู้ ศูนย์พัฒนาและประยุกต์วิชาการ ADAC

 - เข้าสู่วิชา

เพื่อการทดสอบความรู้ตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้สอน: edaspsup - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยอาหารและโภชนาการ

 - เข้าสู่วิชา

บริการสังคม อาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย 5 module คือ อาหารจากธัญชาติและถั่วเมล็ดแห้ง อาหารจากเนื้อสัตว์ อาหารจากนมและไข่ อาหารจากผักผลไม้ อาหารจากไขมันและน้ำมัน

ผู้สอน: heaslora - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยแปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.