STOU Course

วันเสาร์ที่ 21 เดือนกันยายน , ปี 2019 - เวลา 01 นาฬิกา : 18 นาที

เข้าสู่ระบบ


Join us : Facebook Twitter

ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ ATutor

1. เข้าสู่ระบบ / Login
    ชื่อผู้ใช้ (Login name) : รหัสนักศึกษา 10 หลัก
    รหัสผ่าน (Password)   : atutor
    (เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วกรุณากรอกประวัติส่วนตัว และทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ด้วย !!! )
2. คลิก สำรวจรายวิชา / Browse Courses
3. คลิก ชุดวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
4. คลิก เข้าสู่วิชา / Enter Course
5. คลิก ร้องขอเพื่อลงทะเบียนเรียน / Request Enrollment
6. รอการอนุมัติ ภายใน 24 ชั่วโมง
7. เข้าสู่ระบบใหม่ก็จะเข้าใช้ชุดวิชาที่ลงทะเบียนได้


เข้าสู่ระบบ

คู่มือการใช้ระบบ ATutor สำหรับผู้เรียน   คลิกที่นี่

นักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบ STOU e - Learning โปรดคลิกที่นี่

หรือติดต่อศูนย์ e-Learning (ตอบเฉพาะปัญหา e-Learning เท่านั้น !!!!)
ฉัตรกมล ทองประภา 02-5047876
วิไล วรยศ 02-5047877
จักรี สวัสดิมงคล 02-5047878
วาณี แม้นพิกุลแก้ว 02-5047417
ส่งศรี อินไข่ 02-5047418
แปลเป็น English | Thai
ลิขสิทธิ์ต้นฉบับของเอติวเตอร์ สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2007 เอติวเตอร์R. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ สมุดคู่มือ เอติวเตอร์.